Regulamin, zwroty, wymiana i reklamacje

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://smartanimal.eu przez Smart Animal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-713), przy ul. Żegańskiej 21/23, wpisaną pod numerem KRS 0000697191 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP 9522168588, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do kontaktu ze Sprzedawcą

Adres do korespondencji, wymian/zwrotów i reklamacji

SMART ANIMAL SP. Z O.O.

UL. ŻEGAŃSKA 21/23

04-713 WARSZAWA;

TELEFON +48 536 404 409

EMAIL: BIURO@SMARTANIMAL.COM.PL   

 

Nr rachunku bankowego prowadzonego przez:
Bank PKO BP S.A
14 1020 1127 0000 1902 0282 5503

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.smartanimal.eu za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 5. Strona – Usługodawca lub Klient;
 6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 8. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 9. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Smart Animal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-713), przy ul. Żegańskiej 21/23, wpisaną pod numerem KRS 0000697191 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP 9522168588
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w PLN.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Kuriera lub paczkomatów InPost.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedziba w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, NIP:779-23-08-495.
 5. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w ust. 4 lit. a niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy,
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 8. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 9. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. 
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 11. Płatność można realizować za pośrednictwem dostępnych kart:  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów (za wyjątkiem Towarów personalizowanych) zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Formularz zwrotu: POBIERZ

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Kupujący zobowiązuje się używać zakupionych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku produktów wykonanych ze skóry naturalnej, nie są one przeznaczone do użytku w warunkach deszczu, błota, śniegu. Smycze które zawierają elementy: nity, pół kółka, kółka, karabińczyki- z naszych ręcznie wykonanych produktów nie mogą być "ciągnięte" po twardych powierzchniach, takich jak beton. Używanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem może prowadzić do trwałego uszkodzenia.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (od Sprzedawcy do Konsumenta)
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew bankowy na wskazane przez Konsumenta konto bankowe (na formularzu zwrotu Towaru). 
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności personalizacji produktu);

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. żądać usunięcia wady; albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 9. Reklamacje dotyczące produktów wykonanych ze skóry naturalnej lub Biothane, które uległy uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie będą rozpatrywane.
 10. W przypadku smyczy automatycznych gwarancja obejmuje wyłącznie mechanizm zwijania, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych na skutek przegryzienia przez psa lub innego zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 11. Reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli stwierdzono, że uszkodzenia produktu wynikają z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8
WYMIANA

 1. Wymiany zakupionego Towaru można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru.
 2. Wymiana jest możliwa jedynie na inny Towar z asortymentu Sklepu w tej samej cenie (lub wyższej), co cena zwracanego do wymiany Towaru. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, opcja zamiany możliwa jest jedynie za dopłatą brakującej kwoty będącej różnicą między cenami tych Towarów.
 3. Wymianie podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
 4. Wraz z wymienianym Towarem należy przesłać:
  1. oryginalne opakowanie Towaru,
  2. oryginały dokumentów zakupu,
  3. formularz wymiany
 5. Wymieniany Towar powinien być wysłany przesyłką PRIORYTETOWĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem wyłącznie na adres firmy Smart Animal Sp. z o.o. z dopiskiem „WYMIANA”.
 6. Klient powinien zachować dokument nadania dla ewentualnych celów dowodowych.
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 9. Nowy produkt jest wysyłany do Klienta na jego koszt. Koszt ponownej wysyłki należy wpłacić na konto Sklepu, zgodnie z cennikiem wysyłek dostępnych na stronie sklepu.
 10. W terminie 7 dni od otrzymania Towaru Sklep dokona jego wymiany lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych do paczkomatów.
 12. Nie podlega wymianie Towar wykonany na indywidualne zamówienia Klienta (w tym w szczególności personalizacja).
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają uprawnień Konsumenta do zwrotu Towaru zgodnie z § 6.

§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,
  2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11
Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy, czyli realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia.
 2. Administratorem Danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) jest Smart Animal Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym za zlecenie Administratora Danych.
 5. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6.  Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w tym również do ich całkowitego usunięcia.
 7. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl